03

Gweler argaeledd

Porwch y calendr a defnyddiwch yr allwedd i weld pa ddyddiadau sydd ar gael.  Unwaith i chi benderfynu ar ddyddiad(au), cliciwch i lenwi’r ffurflen ymholiad ac mi fydd aelod o staff mewn cysylltiad cyn gynted â phosib.

Sylwch nad oes modd archebu trwy’r calendr, dim ond gwirio argaeledd. Defnyddiwch y ffurflen ymholiad er mwyn archebu.

Ar gael
Ar gael yn rhannol
Ddim ar gael
Ar gau
01

Oriau Agor

Oriau agos dros y Gaeaf

1af o Hydref – 31ain o Fawrth
10:30yb – 3.00yh

Oriau agor drost yr haf

1af o Ebrill – 30ain o Fedi
10:00yb – 5.00yh

Rydym ar agor saith diwrnod yr wythnos.

02

Costau mynediad

Oedolion – £4.75
Consesiwn – £3.75
Plant 7-16 – £2.00
Plant o dan 7 oed – Am ddim

Plant o dan 7 oed – Am ddim
Ystafell de yn unig – Am ddim
Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) – £12.50
Grwpiau 5+ – 10% o ostyngiad

03

Bwyd a diod

Mae Cartref Dylan Thomas yn cynnig amrywiaeth o fwyd ysgafn, byrbrydau ac amrywiaeth o ddiodydd i’r cyhoedd. Wedi’i bobi’n ffres bob dydd yn defnyddio cynnyrch lleol pan fo’n bosib.

04

Polisi Cŵn

Ni ellir mynd â chŵn i mewn i’r tŷ, ond gallen nhw fynd i’r ardd ac ar y teras, ond rhaid eu cadw ar dennyn bob amser. Caniateir cŵn tywys yn y tŷ

05

Cyferiad

Cartref Dylan Thomas,
Rhodfa Dylan, Lacharn,
Sir Gaerfyrddin, SA33 4SD

Gweld ar y map

06

Cysylltwch â Ni

T: 01994 427420
E: cartrefdt@sirgar.gov.uk

07

Cyfryngau cymdeithasol

08

Ymweliadau Grŵp

Croesewir ymweliadau grŵp i'r tŷ, er y byddai archebu ymlaen llaw yn cael ei gynghori. Gweler y dudalen ymweliadau am ragor o wybodaeth ar sut i archebu

09

Hygyrchedd

Nid oes mynediad i gerbydau na chyfleusterau parcio wrth y Cartref. Mae parcio hygyrch ar gael yn y maes parcio cyhoeddus yn Nhalacharn,
Mae'r Cartref yn daith gerdded 10-15 munud o ganol Talacharn ar hyd Taith Dylan, rhan ohoni sy'n mynd i fyny, gan basio'r Sied Ysgrifennu y gellir ei gweld o'r llwybr. Ar ôl cyrraedd y tŷ mae nifer o risiau serth i lawr. Mae mynediad yn anaddas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn neu'r rhai sydd â nam symudedd difrifol.

10

Parcio

Does dim parcio i gerbydau yn y Cartref, a bydd angen i gwsmeriaid barcio yn y maes parcio AM DDIM yn Nhalacharn, taith gerdded 10 munud i ffwrdd o'r tŷ.
11

Cartref Dylan Thomas & Sied Ysgrifennu

Mae Cartref Dylan Thomas ar gael i'w logi'n breifat y tu allan i oriau agor. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

Yn gyffredinol, nid yw'r Sied Ysgrifennu ar agor i'r cyhoedd er ei bod yn bosibl trefnu ar gyfer ymweliadau preifat. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.